Reserveringsvoorwaaden

Familiepark Drievliet hanteert de volgende voorwaarden m.b.t. reserveringen.

Groepsreizen

 • Er is een speciale prijs voor groepen. Dit is een per persoonsprijs en geldt alleen voor iedereen die deel uitmaakt van de bezoekende groep.
 • Groepen kunnen geen gebruik maken van de schoolreisprijzen.

Groepsgrootte

 • Voor zowel scholen als groepen geldt dat men gebruik kan maken van de speciale prijs indien de groep bestaat uit 20 personen of meer. Bij minder dan 20 personen geldt de normale toegangsprijs.

Afrekenen en betalen

 • Wijzigingen doorvoeren op een reservering bedraagt €7,50.
 • Reserveringen voor klanten aangegaan door tussenpersonen (reisbureau’s, vervoersbedrijven e.d.) al dan niet in naam van hun relaties, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Familiepark Drievliet is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • De klant is de in de reservering bepaalde prijs verschuldigd. De prijzen welke gelden op het moment dat die diensten moeten worden verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Familiepark Drievliet op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht.
 • Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante dan wel pin betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen. Bij annulering of no-show dient de klant per omgaande voor betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen.
 • Eventuele extra diensten zoals bijv. huur van een horecagelegenheid etc. etc. worden immer als extra kosten in rekening gebracht.

Lunchpakketjes

 • Voor zowel scholen als groepen zijn de prijzen die staan vermeld altijd per persoon en geldig vanaf 20 personen.
 • De gewenste lunchtijd die een school of groep opgeeft bij reservering is altijd een preferentie. Men kan hier geen rechten aan ontlenen.
 • Indien het gewenste tijdstip niet meer beschikbaar is zal Drievliet de school of groep zelf een tijdstip toewijzen.

Picknickbanken

 • In het park staan op verschillende plekken picknickbanken die voor een school- of groepsreis gereserveerd kunnen worden en gebruikt als verzamelplaats, lunchplek of om even uit te rusten.
 • Indien men van de picknickbanken gebruik wil maken, dient dit bij reservering direct opgegeven te worden. Bij beschikbaarheid zullen deze aan de school of groep worden toegewezen.

Annuleren

 • Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. In geval van no-show (het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst) zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 • Het annuleren van een reservering op de fatale dag of ten minste binnen 24 uur, met als gegeven reden de weersomstandigheden zal ook worden beschouwd als no-show.
 • De klant zal in de gelegenheid worden gesteld de reservering te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Eventuele wijziging in de toegangsprijs zal aan de klant worden doorberekend mocht de reservering onverhoopt naar een volgend seizoen worden verplaatst.
 • Mocht de klant van deze optie geen gebruik maken, dan zal de klant gehouden worden de totale reserveringswaarde te betalen.

Bij annulering van de schoolreis

 • Vanaf 14 tot 7 dagen voor bedoeld tijdstip is klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Familiepark Drievliet te betalen.
 • Vanaf 7 tot 3 dagen voor bedoeld tijdstip is klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Familiepark Drievliet te betalen.
 • Vanaf 3 dagen tot 1 dag voor bedoeld tijdstip is klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Familiepark Drievliet te betalen.
 • Vanaf 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Familiepark Drievliet te betalen.

Betalings-/annuleringsvoorwaarden m.b.t. een schoolreis die plaats zal vinden op een doordeweekse dag in april of september.

U heeft een schoolreis gereserveerd en deze zal plaatsvinden op een doordeweekse dag in april of september.

Daar de doordeweekse dagen in voornoemde maanden buiten de reguliere openingsdagen vallen en Familiepark Drievliet derhalve speciaal haar poorten zal openen, dient de totale entreeprijs, lunchpakketjes en eventuele andere extra kosten vooraf te worden voldaan middels factuur. Deze ontvangt u automatisch met een betaallink na bevestiging.

Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan, ten minste 3 weken voor de gereserveerde datum.

Een reservering kan tot uiterlijk 15 dagen voor de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd. Eventuele aanbetalingen zullen direct worden teruggestort.

Gevonden voorwerpen

 • Wij verzoeken een ieder die verloren of achtergelaten voorwerpen heeft gevonden, deze z.s.m. af te geven bij de kassa.
 • Van de voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen 3 maanden na de inlevering heeft gemeld, verkrijgt Familiepark Drievliet het eigendom, deze zullen vervolgens worden vernietigd.
 • Wij maken u erop attent dat wij niet tot toezending zijn verplicht. Het geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico van de klant dat achtergelaten voorwerpen worden verzonden.